REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA WYDAWNICTWA SQD Alliance Sp. z o.o.

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych produktów.

Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

 1. Sklep internetowy jest administrowany przez SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000269551, Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 400 000,00 zł.
 2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu można się skontaktować za pomocą wiadomości e-mail pod adresem e‑mail: wydawnictwo@sqda.pl, dzwoniąc na numer telefonu: +48 32 326 30 08, wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Ten dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 4. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie oraz skorzystania z usługi lead magnet, poprzez pobranie darmowej Treści cyfrowej, w zamian za podanie danych osobowych oraz zapisanie się na usługę Newsletter. Sprzedawca świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 5. Podczas korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 6. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych, obok cen brutto w nawiasie znajduje się informacja o cenie netto Produktu.
 7. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 9.  

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Cena

wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

Dni robocze

dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz

rejestracji

formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Skuteczne uzupełnienie Formularza pozwala założyć konto w Sklepie.

Formularz

zamówienia

usługa elektroniczna, dostępna na stronie internetowej Sklepu, umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym m.in. sposobu płatności, dostawy.

Formularz kontaktowy

formularz umożliwiający Klientowi kontakt ze Sprzedawcą dostępny pod adresem https://wydawnictwo-sqda.pl/kontakt/

Funkcjonalność

zdolność Treści cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Integracja

połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej.

Interoperacyjność

zdolność Treści cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

Klient/Kupujący/Użytkownik

rozumie się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem, dokonujące zakupów w Sklepie.

Kompatybilność

współdziałanie Treści cyfrowej lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, lub Towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

Przedsiębiorca 

rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument

rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

 

osoba fizyczna zawierające ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto

jest to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Ciebie hasłem zbiór dotyczących Cię zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez Ciebie dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym.

Produkt

oznacza prezentowane w Sklepie internetowym Towary lub Treści cyfrowe, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

Produkt elektroniczny

oznacza prezentowaną w Sklepie internetowym Treść cyfrową, której opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

Rejestracja

procedura mająca na celu założenie przez Ciebie konta w Sklepie.

Sklep

oznacza sklep internetowy, z którego właśnie korzystasz i za pośrednictwem, którego możesz dokonać zakupu Produktów.

Środowisko cyfrowe

sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub w celu korzystania z niej.

Towar

rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, za wyjątkiem rzeczy, która służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej dostarczanej Konsumentowi na podstawie Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.

Treść cyfrowa

dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Usługa elektroniczna

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej

umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Treści cyfrowej.

Umowa

umowa sprzedaży zawierana (albo zawarta) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie internetowym lub Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej.

Zamówienie

oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:
  a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  b) zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  d) posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 2. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym na stronie internetowej adresem e-mail.
 3. Zabrania się Klientowi korzystania z kont innych Klientów oraz udostępniania swojego Konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 5. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania strony internetowej Sklepu, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail.
 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, newsletter (otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej). Lead magnet (polega na dostarczeniu przez Sprzedawcę określonej Treści cyfrowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w zamian za podanie danych osobowych i zgodę na wysyłkę newslettera, a następnie na dostarczaniu newslettera przez czas nieokreślony, do momentu wypowiedzenia umowy o korzystanie z usługi newsletter).
 2. Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania Zamówienia w Sklepie.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 4. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.
 6. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 7. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również drogą elektroniczną na rzecz Kupującego usługę, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając takie żądanie na adres Sprzedawcy. Szczegóły dotyczące newslettera zawarte są w Regulaminie newslettera i lead magnet.
 10. Kupujący może zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej, w zamian za wyrażenie zgody na dostarczenie newslettera (lead magnet). Szczegóły dotyczące świadczenia usługi lead magnet zawarte są w Regulaminie newslettera i lead magnet.
 1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie Konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie.
 2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.
 3. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Rejestracji należy dokonać, wypełniając Formularz rejestracyjny, w którym należy podać informacje niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia. Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w Formularzu rejestracyjnym.
 5. Z chwilą przesłania Formularza rejestracyjnego między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto.
 6. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy. W sytuacji, gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 7. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.
 8. W celu zapewnienia Kupującemu i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik, przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie. Kupujący może założyć Konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 3. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 4. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Produktu do koszyka.
 5. Po dodaniu Produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka Produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 6. Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.
 7. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu oraz polityki prywatności, z którymi Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 9. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia lub w przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT i wyboru faktury proforma w terminie wynikającym z otrzymanej faktury proforma.
 10. W związku z tym, że za pośrednictwem Sklepu internetowego można dokonać zamówienia różnego typu produktów (np. Produkt elektroniczny, Towar), między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  a) umowa sprzedaży – dotyczy zamówienia Towarów ,
  b) Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – dotyczy zamówienia Produktów elektronicznych.
 11. Dostępne w Sklepie Produkty elektroniczne Użytkownik może nabyć w zamian za zapis do newslettera (lead magnet), zawierając umowę o dostarczenie Treści cyfrowej na warunkach i zasadach wynikających z Regulaminu newslettera i lead magnet.
 12. W przypadku Zamówień dotyczących Towarów oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Niniejsze oświadczenie stanowi o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 13. W przypadku dokonania Zamówienia, którego przedmiotem są zarówno Towary , jak i Produkty elektroniczne, dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.
 1. Produkt elektroniczny stanowi Treść cyfrową w rozumieniu art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Nabycie Produktu elektronicznego następuje w trybie i na zasadach wynikających z Regulaminu newslettera i lead magnet.
 3. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z Produktu elektronicznego.
 4. Zabrania się Kupującemu udostępniać innym podmiotom Produkt elektroniczny lub dane do swojego Konta.
 5. Zakupiony Produkt elektroniczny nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 6. W odniesieniu do Produktów elektronicznych mogą być zastosowanie techniczne środki ich ochrony przez nieuprawnionym użyciem. Produkty elektroniczne mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie DOCX, PDF, MOBI lub EPUB lub innych mających zastosowanie w przypadku Produktów elektronicznych. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony Produktów elektronicznych, ich funkcjonalności oraz o mających znaczenie Kompatybilności i Interoperacyjności Produktów elektronicznych znajdują się w opisie Produktów elektronicznych (jeżeli ich dotyczą).
 7. Okres przez który Kupujący będzie miał możliwość pobrania Produktu elektronicznego jest nieoznaczony, ilość pobrań jest nieograniczona.
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności iMoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. W przypadku składania Zamówienia poprzez Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca dostarczy mu potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej, stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą otrzymania go przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 4. Realizacja zamówienia Towaru oznacza, że Sprzedawca dokonuje wysłania zakupionego Towaru na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Kupującego.
 1. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru.
 2. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu w opisie Towaru wskazuje jego dostępność. Produkt nie będące na stanie wydawnictwa oznaczony jest etykietą „na zamówienie”.
 3. Realizacja Zamówienia Towaru następuje w terminie do 5 dni roboczych. Dostarczenie Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, celem poinformowania o opóźnieniu.
  Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności by Towar został dostarczony Klientowi w możliwie szybkim terminie.
 4. Towar oznaczony etykietą „na zamówienie” wysyłany jest w terminie do 30 dni roboczych.
 5. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta wyrażoną w procesie zakupowym, dostarcza wraz z Produktem paragon albo fakturę VAT obejmujące dostarczane Produkty.
 7. Jeżeli podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia Towaru, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej produktu (przedsprzedaż).
 8. Koszt dostawy Towaru znajdującego się na stanie wydawnictwa jest podany na stronie Sklepu internetowego, w podsumowaniu Koszyka, po dodaniu do niego Towaru.
 9. W przypadku Towaru oznaczonego etykietą „na zamówienie”, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty transportowej z magazynu zagranicznego.
 10. Całkowity koszt dostawy Towaru oznaczonego etykietą „na zamówienie” jest podany w opisie Towaru.
 1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 2. Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych Produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabrania się Kupującemu udostępniać Produkty lub dane do swojego konta innym podmiotom.
 4. Zakupiony Produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 5. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu,
  3. odpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami iw jakiejkolwiek formie,
  4. nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania Zamówienia w Sklepie.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówione Produkty: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 3. Po kliknięciu przycisku finalizującego „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za Zamówienie.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu przycisku finalizującego Zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.
 5. Kupujący może także wykonać płatność przelewem bankowym bezpośrednio ze swojego konta na rachunek Sprzedawcy.
 6. Wskazane w Sklepie Ceny są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek VAT, obok cen brutto w nawiasie znajduje się informacje o cenie netto Produktu.
 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między Przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. Produkty oferowane w Sklepie są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwo@sqda.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 10. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5;
 11. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 7;
 12. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
 13. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 5 lub 7;
 14. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 15. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu Ceny.
 17. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 18. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 19. W razie odstąpienia od Umowy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 20. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 21. Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 1. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem ust. 13.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 4. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności od Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
 13. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Kupującego z tego tytułu zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego i następne.
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi Konta Użytkownika, realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet, a także dokonywać regularnych aktualizacji stosowanych oprogramowań.
 5. Informujemy, że Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany Cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.
 8.