Regulamin 

1. Akcja rabatowa trwa od 1 do 15 (włącznie) grudnia 2019 roku i obejmuje wybrane publikacje Team Prevent Poland Sp. z o.o. w zakresie VDA (publikacje jedynie w języku niemieckim).

2. Koszt całkowity jest obliczany w ten sposób, że od katalogowej ceny podręcznika odlicza się 50%. Koszty przesyłki do Klienta na terenie Polski pokrywa Team Prevent.

3. Rabaty nie łączą się, w szczególności z indywidualnymi rabatami już udzielonymi na podstawie odrębnych porozumień.

4. Promocja obowiązuje w terminie wskazanym w pkt. 1, jednak nie dłużej niż do wyczerpania się zapasów. W przypadku dokonania zamówienia po wyczerpaniu się zapasów nabywca zostanie o tym powiadomiony do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy kodeks cywilny (stan prawny na: Dz.U.2019.1145).

6. Ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla głównego adresu Team Prevent (Pszczyna ul. S. Batorego 19).

7. Z odpowiednia klauzulą dotyczącą zasad przetwarzania danych można zapoznać się pod adresem: https://teamprevent.pl/obowiazek-informacyjny/