Regulamin Konkursu „Nowość VDA 6.3”

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs „Nowość VDA 6.3”, jak również prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.  

§ 1

DEFINICJE

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

 • Konkurs – konkurs pod nazwą „Nowość VDA 6.3,przeprowadzany przez Organizatora w terminie i na warunkach wynikających z Regulaminu.
 • Laureat – Uczestnik Konkursu, który spełnił warunki określone w Regulaminie, dokonał Zgłoszenia do Konkursu, a komisja konkursowa przyznała mu nagrodę za Zadanie Konkursowe.
 • Organizator – SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
 • Uczestnik Konkursu – Uczestnik, który przystąpił do Konkursu na zasadach określonych  w Regulaminie oraz spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie.
 • Zadanie Konkursowe – zadanie, do którego przystępuje Uczestnik Konkursu, opisane w Regulaminie.
 • Nagroda – nagroda przyznawana z tytułu uczestnictwa w Konkursie określona w Regulaminie.
 • Zgłoszenie do Konkursu – formularz zawierający dane Uczestnika Konkursu oraz odpowiedź na Zadanie Konkursowe.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest: SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
 2. Celem Konkursu jest promocja Organizatora.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik Konkursu zgłaszając się do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu.
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.03.2023 oraz trwa do dnia 10.04.2023 r.

§3

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być: każda osoba fizyczna, która podczas trwania Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
  1. ma ukończone 18 lat najpóźniej w chwili dokonania Zgłoszenia do Konkursu,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  4. zaakceptowała Regulamin, przystąpiła do Konkursu w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz inne osoby świadczące pracę (na podstawie umowy cywilnoprawnej) Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§4

ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika Konkursu jest wykonanie Zadania Konkursowego i przesłanie go do Organizatora za pośrednictwem portalu LinkedIn. w okresie trwania Konkursu.
 2. Zadanie Konkursowe polega na: udostępnieniu postu promującego książkę VDA 6.3 wydaną przez Wydawnictwo SQDA. Post, który należy udostępnić w swojej sieci kontaktów na portalu LinkedIn opublikowany zostanie w dniu 22.03.2023 na profilu firmowym QS PACT | SQD Alliance: https://www.linkedin.com/showcase/qspact-sqda/?viewAsMember=true
  Udostępnienie postu może, ale nie musi być, opatrzone dodatkowym komentarzem osoby udostępniającej.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. Zgłoszenie Konkursowe nie może być niezgodne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, naruszać dóbr osobistych osób trzecich, zawierać materiałów chronionych prawem autorskim.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu.
 5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i osobistych, w związku z przesłanym Zgłoszeniem do Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty wynikłe z naruszenia praw osób trzecich, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik, jakie Organizator został zobowiązany ponieść.

§5

WYŁONIENIE LAUREATÓW

 1. Wszystkie udostępnienia postu z profilu firmowym QS PACT | SQD Alliance na LinkedIn zostaną przestawione komisji konkursowej, w której skład wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja konkursowa rozpatrzy wszystkie udostępnienia i sprawdzi czy faktycznie post został opublikowany na profilu LinkedIn uczestnika konkursu, a następnie wyłoni Laureata Konkursu.
 3. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej wiadomości na portalu LinkedIn w terminie 5 dni od dnia udostępnienia postu i zweryfikowania jego autentyczności przez Komisję Konkursową.

§6

NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest: jednorazowy kod rabatowy uprawniający do zniżki 10% przy zakupie książki VDA 6.3 w Wydawnictwie SQDA – https://wydawnictwo-sqda.pl/produkt/vda-6-3-audit-procesu-pl-2023/
 2. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.

§7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres wydawnictwo@sqda.pl w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie wydawnictwo-sqda.pl
 3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: wydawnictwo@sqda.pl z informacją o takiej rezygnacji, przez cały okres trwania Konkursu. Rezygnacja Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika Konkursu oraz zasad uczestnictwa w Konkursie.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na wydawnictwo-sqda.pl
 6. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów, Nagroda nie zostanie przyznana.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2023

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) Administrator informuje co następuje: 

 1. Administratorem danych osobowych jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 albo e-mailowo: iod@sqda.pl oraz telefonicznie: +48 797 703 449.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane osobowe gromadzone w związku z udziałem w organizowanym przez Administratora konkursie, tj. w szczególności, następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu przeprowadzenie konkursu, w tym wyłonienia Laureata i wydanie nagrody, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione podwykonawcom Administratora, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych: hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej, biuro rachunkowe, wsparcie prawne, pomoc techniczna, firmy informatyczne. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas trwania konkursu oraz przez rok od jego zakończenia. Jeżeli wydanie nagrody będzie wiązało się z obowiązkami podatkowymi, dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji księgowej przez czas wymagany przez przepisy prawa. 
 7. Uprawnionemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
  a) Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  b) Prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  c) Prawo do usunięcia danych 
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
  f) Prawo do przenoszenia danych 
  g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Uprawniony powinien skierować swoje żądanie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przed realizacją uprawnień, konieczne będzie odpowiednie zidentyfikowanie Uprawnionego.
 9. Nie każde z wskazanych wyżej uprawnień będzie przysługiwało zawsze i w każdych warunkach. Niektóre ze wskazanych wyżej praw nie mają charakteru absolutnego i skorzystanie z nich wymaga weryfikacji. 
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.