POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

data publikacji –26 maja 2018 roku | data aktualizacji – 14 października 2022

Dzień dobry!

Traktujemy Państwa dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z przygotowanym dokumentem. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Nasza działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie Państwo czytają. Wobec powyższego zachęcamy do regularnego zaglądania do zakładkizawierającej niniejszy dokument. 

Dla Państwa wygody na początku dokumentu podajemyinformację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies.

 1. Administratorem danych jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 400 000,00 zł.
 2. Z administratorem można skontaktować się pisząc na adres e-mail: wydawnictwo@sqda.pl
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@sqda.pl
 4. Proszę pamiętać, że kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę e-mail czy zapisując się do newslettera, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.
 5. Zapewniamy, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
 6. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych danych.
 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie są Państwo w żaden sposób zmuszani do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e‑mail lub zapisu do bazy newsletter.
 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazujemy dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Państwa znaczenie.
 3. Informujemy, iż korzystamyz narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdują Państwo poniżej.
 1. Wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet.
 2. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Państwa danych.
 3. Już na tym etapie poinformujemy, że nie wszystkie uprawnienia będą Państwu przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.
 1. Dane osobowe przekazywane mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:

  CEL

  PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

  Obsługa poczty

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Proszę pamiętać, że dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO

  Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego,jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.

  Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej

  W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

  Wykorzystanie cookies na stronie

  Podstawą jest zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

  Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na Facebooku

  Podstawą przetwarzaniajestnasze uprawnieniejako administratora Państwa danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Państwa zgoda.

  Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

  Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Księgowy/rachunkowy

  Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Wysłanie newslettera

  W celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się do newslettera oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Państwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego, jako administratora, prawnie uzasadnionego interesu.

  Zarządzanie kontem i rejestracja użytkownika

  Poprzez założenie konta podawane są następujące dane: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

  Cele przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a takżecelearchiwalne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

  Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży

  Poprzez złożenie zamówienia podawane są dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

  Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży na raty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

  W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.

  Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy

  W przypadku składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy przekazywane są nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lubw oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

  Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

  W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Państwu przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny– oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane,ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona niniejsza polityka prywatności.
  2. Prawo dostępu do danych osobowych– oznacza, że jeśli my, jako administrator Państwa danych, otrzymamy od Państwa żądanie dostępu do Państwa danych, to mamy obowiązek udzielić Państwu takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować przynajmniej, czy przetwarzamyPaństwa dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Państwa żądanie o dwa miesiące.
  3. Prawo do sprostowania danych osobowych– oznacza, że mogą Państwo żądać, aby administratorPaństwa danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym– oznacza, że mogą się Państwo domagać się od nas, jako od administratora danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Państwa dane zostały przekazane, o ich usunięciu.Mają Państwo także prawo domagać się, aby dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator danych mamyteż obowiązek na Państwa żądanie poinformować, którym odbiorcom przekazane zostały dane podlegające usunięciu.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych– oznacza, że mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzają się Państwo z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznają Państwo, że dane nie są potrzebne do realizacji celu przetwarzania.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych– oznacza, że mogą Państwo sprzeciwić się temu, aby dane były przetwarzane przez administratora.
  7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków mogą Państwo żądać przekazania danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
  8. Prawo do wniesienia skargi– oznacza, że gdy tylko uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Proszę pamiętać, że nie każde z tych uprawnień będzie Państwu przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw naszej złej woli, a natura przepisów prawa.
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów.
 2. Zapewniamy jednak, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemylub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemysię zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy FacebookaPaństwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemyjednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystamy, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.
  1. Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:
   1. LH.pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej;
   2. PayPal–platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
   3. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – bank, za pośrednictwem którego obsługiwany jest system płatności imoje;
   4. MADAR Sp. z o.o. zsiedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelska 106A/56, 94-104 Łódź
    NIP: 769-05-03-135 REGON: 590028168 KRS: 0000184703–firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
   5. FreshMail– w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail.
  2. Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:
   1. Facebook Inc.– platforma społecznościowa;
   2. Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
   3. YouTube by Google LLC –osadzanie materiałów audiowizualnych na stronach;
 5. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
  1. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
  2. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
  3. YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,
  4. LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystają Państwo, przeglądając strony internetowe.
 4. Mogą być one odczytywane przez administratora („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).
 5. Mają Państwo prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
  1. wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo;
  2. narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.
 1. Korzystanie zestrony wiąże się zprzesyłaniem zapytań doserwera, naktórymznajduje się ta strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane doserwera zapisywane jest wlogach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystają.
 3. Dane zapisane wlogach serwera niesą kojarzone zkonkretnymi osobami korzystającymi z serwisu isą wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość niejest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi doadministrowania serwerem.
 1. Świadomie dobieramy dostawców usług, z których korzystamy, tak aby zapewnićPaństwu najwyższy poziom ochrony danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest GetResponse Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000942075.
 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera.
 4. Państwa dane, tj. imię oraz e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 5. Podanie przez Państwadanych w formularzu zapisu do newsletterajest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania newslettera na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, a także w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego,jako administratora,uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 6. Gwarantujemy, że Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia sprzeciwu.
 7. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newsletteralub innego o tym samym znaczeniu.
 8. Po skorzystaniu z tego prawa i wypisaniu się z newsletteraPaństwa dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadnionynaszjako administratora danych prawnie uzasadniony interes.
 9. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter.
 10. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Proszę pamiętać o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie udzielonej uprzednio zgody.
 12. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.
 2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
 3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 4. Mają Państwo możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy np. dopasować ofertę do Państwa potrzeb.
 6. Uzyskane plik cookies i informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. Strona internetowa, z której Państwo korzystają zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram,YouTube,LinkedIn.
 2. Poprzez wtyczkę mogą Państwo bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzają Państwo stronę ze swojego adresu IP.
 3. Informujemy, że jeżeli odwiedzająPaństwo nasząstronę, będąc jednocześnie zalogowanym na profile społecznościowe, wówczas informacja o Państwa wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie są Państwo zalogowani, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Państwa adresie IP.
 4. Pragniemy podkreślić, że nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
 5. Jeżeli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Państwa wizyt na naszej stronie,wówczas rekomendujemy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.
 1. Piksel Facebooka to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty.
 2. Informacje zbierane od Państwa poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook.
 3. Na nasze stronie korzystamy z tego narzędzia. Jest to umotywowane naszymjako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.
 1. Umieszczamy na naszej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube.
 2. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC .
 3. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
 4. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody radzimy nieodtwarzać materiału video.
 1. Dane osobowe osób odwiedzających nasz fanpage będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).
 2. Dane te uzyskaliśmy od Facebook Inc. oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook.
 3. Przetwarzamy dane osobowe osób, które:
  • Dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
  • Dołączyły do grupy tematycznej dostępnej na platformie Facebook zarządzanej przez Administratora poprzez kliknięcie „Dołącz do grupy”
  • Skorzystali z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem
  • Opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celu zarządzania niniejszym fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizujemy oraz naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
  • w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
  • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
  • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger, anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 6. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
  • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook;
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
 8. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 9. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Informujemy Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.
 12. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook, serwis Facebook może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook w polityce prywatności. Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Facebook oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Facebooka oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.
 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszewłasnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszychpraw autorskich.
 2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszejwyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Są Państwo zobligowani do korzystania z tej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).